นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด

ด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพค่านิยมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินกิจการอย่างมี ธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จากการยึดปรัชญาองค์กรนี้เป็นหลักนำ จึงทำให้บริษัทฯ ด้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของบริษัทฯ

 

 1. นิยาม (Define)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทฯ หรือ ที่เข้ามาติดต่อยังระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วน บุคคล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

“ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด และ/หรือที่บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

 

 1. วัตถุประสงค์ (Objective)

บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขึ้น สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดย นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมี การประกาศนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

 

 1. การบังคับใช้ (Enforcement)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information Identification) ที่ติดต่อเข้ามายังระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ให้มีผลบังคับใช้กับการเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บี-ควิก จำกัด โดยมีฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผู้กำกับติดตาม และ ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และหรือในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ อาจรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียงแค่) ข้อมูลดังต่อไปนี้:

5.1 ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล เอกสารที่ระบุตัวตน เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล

5.2 ข้อมูลรถ เช่น เลขตัวถัง ทะเบียน รุ่น สี รายละเอียดอื่นๆ ของรถ

5.3 ข้อมูลการใช้สินค้า และ/หรือบริการ

5.4 ความสนใจและความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ทางบริษัทเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสมที่สุด

5.5 ข้อมูลที่ท่านอนุญาต เกี่ยวกับความชอบด้านการตลาด หรือที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน การประกวด การจับรางวัล หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย และ/หรือ

5.6 ภาพจากกล้องวงจรปิด หรือกล้องบันทึกภาพ ที่ได้บันทึกภาพขณะที่ท่านเข้ามาเยี่ยม ใช้บริการ ในสำนักงาน หรือสาขาต่างๆของบริษัทฯ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ของทางบริษัทฯ

5.7 การใช้คุกกี้ (Cookies)เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น

5.8 บันทึกการใช้งาน (Log Files)เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ เครือข่าย WiFi ที่บริษัทฯเตรียมไว้ให้ผู้ใช้บริการ

 

 1. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้โดยข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความสมบูรณ์ และทำให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

 

 1. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

7.1 เพื่อส่งมอบข้อความแจ้งเตือน ข้อมูลบริการ หรือผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการตลาดของบริการ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้แก่ท่าน

7.2 เพื่อให้ท่านเป็นคู่สัญญา ในข้อตกลง และ/หรือสัญญาที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อการจัดหาสินค้าและบริการ

7.3 วัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เบริษัทฯนำเสนอ

7.4 การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และวิจัยลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

7.5 การเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดการภายใน

7.6 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลทางอีเมล ใช้วิธีการสื่อสารทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ หรือการส่งข้อความ) หรือเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือ

7.7 เพื่อสร้าง และบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯมีกับท่าน ทางช่องทางใด ๆ ให้ดีขึ้น

7.8 เพื่อดำเนินการต่อการติดต่อสื่อสารใด ๆ ของท่านกับทางบริษัท (เช่น การตอบข้อสงสัยใด ๆ  และจัดการกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะในการบริการลูกค้า

7.9 การให้บริการหลังจากการขาย เช่น การบริการหลังการขาย และ/หรือการบริการลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7.10 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และหรือบริการที่ท่านร้องขอ

7.11 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา

7.12 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เป็นข้อบังคับสำหรับการดำเนินงานใดๆของบริษัทฯ

หากภายหลังบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประกาศไว้ในเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ

 

 1. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ ไม่ให้สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด แก้ไข เข้าถึง หรือ เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ตั้งใจ

 

 1. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ และหากมีการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.26mocyc.com)

 

 1. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

11.1 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เท่านั้น

11.2 บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

11.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การรับประกันสินค้า การจัดส่งพัสดุ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ

11.4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

 

 1. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆ ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลหลักที่ได้มาจากการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด

 

 1. การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

 

 1. การทบทวนนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (https://www.26mocyc.com)

 

 1. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หากมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคลไปใช้ดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะติดต่อไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

 

 1. การจัดเก็บ การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และการเพิกถอนความยินยอม

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการ เข้าถึง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือรายละเอียดอื่น  ๆ  ที่เทียบเท่าตามที่บริษัทฯร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ จะบันทึกความประสงค์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่เราได้รับเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จากท่านแล้ว

มีความเป็นไปได้ว่า ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เมื่อไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ หรือในกรณีที่ข้อมูลที่ร้องขอมีลักษณะเป็นการค้าที่เป็นความลับ หรือในกรณีที่ได้รับคำขอซ้ำสำหรับข้อมูลเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถทำตามคำร้องของท่านได้

 

 1. การติดต่อกับบริษัทฯ

หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานใหญ่

บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 521/2 ถนน ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ :  061 408 7111

Website: https://www.26mocyc.com